Als uw onderneming wordt gedreven door middel van een bv zal bij verkoop sprake zijn van een aandelenoverdracht. Om rechtszekerheid te garanderen gebeurt de aandelenoverdracht bij de notaris. Wij onderzoeken onder andere of de verkoper wel echt de rechthebbende op zijn aandelen is. Het aandeelhoudersregister, in bezit van de ondernemer, is in dat onderzoek erg belangrijk, maar ook eventuele overdrachten uit het verleden en verschillende regelingen. Na grondig onderzoek wordt de akte van aandelenoverdracht door ons opgesteld.


Taak van de notaris bij de aandelenoverdracht is onder andere om te controleren of het besluit tot verkoop van de aandelen rechtsgeldig is genomen, te controleren of aan de blokkeringsregeling en verdere statutaire vereisten is voldaan of er een contractuele blokkeringsregeling is en te controleren of de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt ook daadwerkelijk aandeelhouder is.

Om snel en efficiënt een aandelenoverdracht voor u te kunnen regelen, hebben wij de volgende documenten nodig:

  1. akte van verkoop en koop van de aandelen (de schriftelijke koopovereenkomst).
  2. aandeelhoudersregister van de vennootschap, waarvan de aandelen worden overgedragen.
  3. huidige statuten van de vennootschap, waarvan de aandelen worden overgedragen, en statuten van de kopende en verkopende vennootschap, voor zover de aandelen niet in privé maar via een andere vennootschap worden gekocht en verkocht.
  4. akte van aandelenoverdracht, indien de aandelen door de verkopende aandeelhouder door koop zijn verkregen.
  5. actuele gegevens van de overige aandeelhouders, die niet de aandelen wensen te kopen, maar wel in het kader van hun eventueel voorkeursrecht een recht hebben op overname van de aandelen.
  6. gegevens met betrekking tot de nieuwe bestuursleden, indien er terstond na de aandelenoverdracht een bestuurswisseling plaatsvindt.
  7. een kopie van geldige legitimatiebewijzen van alle bij de aandelenoverdracht betrokkenen, te weten de verkoper, de overige zittende aandeelhouders, de koper en de directeuren van de vennootschap.
  8. uittreksels Kamer van Koophandel van alle bij de levering van de aandelen betrokkenen, zoals koper, verkoper, de zittende aandeelhouders en de vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen.

Wilt u een aandelenoverdracht? Begin dan met het verzamelen van bovenstaande gegevens en maak een afspraak met ons kantoor. Neem naar het gesprek uw identificatiebewijs mee en de eventuele akte van overdracht indien u de aandelen zelf heeft verkregen via een aandelenoverdracht. Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens maken wij vervolgens de akte van overdracht gereed.

Als er aanvullende verklaringen nodig zijn, zoals een verklaring van een zittende aandeelhouder dat hij geen gebruik maakt van zijn voorkeursrecht, wordt dit tevens door ons kantoor voor u verzorgd. De stukken worden vervolgens ter beoordeling naar de betrokkenen verzonden. Ook nemen wij contact met u op over de manier waarop de betaling van de koopprijs plaats moet vinden. Als u dat wilt, kan de betaling via de derdengeldenrekening van ons kantoor lopen. Wij zijn verplicht bij de betaling van grote bedragen een controle uit te oefenen.

Nadat de stukken akkoord zijn bevonden door de betrokkenen en compleet zijn, maken we een afspraak voor het tekenen van de akte van aandelenoverdracht.

Nadat de akte getekend is wordt door ons kantoor de eventuele inschrijving van de gewijzigde gegevens bij de Kamer van Koophandel verzorgd. U ontvangt het bijgewerkte aandeelhoudersregister retour.