Stichting

Een stichting is een ideële instelling zonder leden en zonder het doel om winst te maken. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of testament. In het laatste geval ontstaat de stichting pas na het overlijden van de persoon die het testament heeft gemaakt. Uitkeringen aan derden zijn alleen geoorloofd als zij een ideële of sociale strekking hebben. In de oprichtingsakte nemen we de statuten op. In de statuten zijn bijvoorbeeld de naamgeving, het doel en de benoeming van het bestuur geregeld. Als het stichtingsbestuur op een bepaald moment de statuten wil aanpassen, dan moet dit altijd in een notariële akte worden vastgelegd. Wij verzorgen ook de opname in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 
 

Vereniging

Een vereniging is een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven. Deze leden hebben verplichtingen richting de vereniging en de vereniging heeft verplichtingen richting de leden. Een vereniging mag alleen winst maken en fondsen vormen, als die ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. Voor de oprichting van een vereniging zijn minimaal twee personen nodig. Om volledig rechtsbevoegd te zijn, moet de vereniging zijn opgericht bij notariële akte. Wij verzorgen voor u de oprichtingsakte, de wijziging van de statuten en de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

Wilt u een stichting of vereniging oprichten of meer weten over een statutenwijziging? Maak dan vrijblijvend een afspraak.