Voordat een huis uw eigendom is moet het officieel worden overgedragen door de notaris. Deze overdracht vindt plaats bij ons op kantoor nadat het koopcontract is getekend en de ontbindende voorwaarden daarin niet nodig bleken te zijn.  

Ondertekening leverings- en hypotheekakte
Bij de overdracht tekent u de leveringsakte en de hypotheekakte. De leveringsakte wordt ook getekend door de verkoper en de notaris. De hypotheekakte wordt door uw bank en de notaris getekend.

Inschrijving in Kadaster
Na ondertekening van de beide aktes zorgen wij ervoor dat een afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook uw hypotheekakte wordt geregistreerd in de openbare registers. Iedereen kan dan zien dat u de nieuwe eigenaar bent van het huis en dat u een hypotheek heeft afgesloten. 

De koopakte

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. In de koopakte leggen beide partijen afspraken vast, bijvoorbeeld dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

Vaak zijn nog niet alle zaken die juridische consequenties kunnen hebben, zoals asbest clausules, geregeld als de koopakte zonder tussenkomst van de notaris of de makelaar is opgesteld. Het is daarom belangrijk dat de verkoper en de koper zich grondig informeren voordat een 'voorlopige' koopakte wordt ondertekend en dat zij zich van de noodzakelijke deskundige juridische bijstand voorzien. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten.

Om meningsverschillen over de termijn van drie dagen bedenktijd die de particuliere koper heeft om alsnog van de koop af te zien te voorkomen, kunt u de notaris vragen de koopakte op te stellen. Dan staat zeker vast op welk moment de bedenktijd aanvangt.

De particuliere koper van een woning kan volgens de wet niet verplicht worden tot vooruitbetaling van de koopprijs. Wel kan de verkoper bedingen dat de koper ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen een bedrag van maximaal 10% van de koopprijs in depot stort bij de notaris.

De leveringsakte

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat wij een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom geleverd wordt. Deze wordt door een notaris opgemaakt en moet door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.

Uit de openbare registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. Naast de leveringsakte wordt ook een afschrift van de hypotheekakte ingeschreven in de openbare registers.

De inschrijvingen bij het kadaster zijn openbaar zodat iedereen kan informeren op wiens naam een bepaald huis staat.

Levering in combinatie met hypotheek

Als je als financier geld uitleent voor de aankoop van een huis, dan verleen je hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt. De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar. Deze wordt hypotheekhouder zodra het recht van hypotheek aan de financier is verleend.  Het onderpand bestaat uit het huis waarop de hypotheek rust.